Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez  Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych

§ I Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji, których Organizatorem jest Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodawska 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7822568440, REGON 302642271.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej www.ipze.pl aktualnych informacji.

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. (założyciel Instytutu Praktyki Zabiegów Estetycznych) z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodawska 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7822568440, REGON 302642271.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji.

§ II Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencji.

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5.  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 . nr 101 poz. 926 z późn. Zm.) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczna zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (DZ.U. nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.

§ III Płatności

1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.

2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności online Payu. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma otrzymaną drogą mailową, na podany w zgłoszeniu adres.

3. Dokonanie płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i przesłania w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: rejestracja@ipze.pl.  Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ V Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.

2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji

 

§ VI Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Wszyscy Uczestnicy korzystający z strony Konferencji są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim.

3. Podczas Konferencji  Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Partnerów w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

§ VII Informacje dodatkowe

1. Koszt przejazdu na Konferencję oraz ewentualnego noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim wypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości, o ile kwota została już wpłacona. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

3. Przez zdarzenia losowe Organizator rozumie:

– pożar

– powódź

– awaria instalacji elektrycznej, grzewczej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej lub innej, której wystąpienie mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w konferencji

– konflikt zbrojny

– zamieszki uliczne

– katastrofa drogowa, kolejowa, lotnicza lub inna, która uniemożliwia dojazd do miejsca przeprowadzania Konferencji, a także bezpieczne jej przeprowadzenie

– inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Konferencji w przypadku jej odbycia.

4. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

7. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji poszczególnych założeń konferencji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu spotkania.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno – technicznych przedstawiciela Organizatora.

10. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.

11. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Konferencji są objęte ochroną prawa autorskiego. Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

12. Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów Esthetic Solutions AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C.

13. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres rejestracja@ipze.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

§ VIII Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lipca 2017 r.

Patronat medialny